Alle dødsfall skal meldes til tingretten i kommunen hvor avdøde hadde folkeregistrert adresse. 01. mars 2019 ble det innført en ny rutine på hvordan dette skal gjøres. Begravelsesbyråene melder nå dødsfallet på vegne av familien med en signert fullmakt fra den som står som ansvarlig for gravferden. Deretter vil tingretten, per brev eller e-post, ta kontakt med den ansvarlige og informere om hva de trenger for å behandle boet. Så må arvingene finne fram til riktige skjemaer, fylle ut, signere og returnere de til tingretten. Nødvendige skjemaer finner du på www.domstol.no. Det vil også bli navngitt en kontaktperson for familien. Konsulentene i tingretten er gjerne behjelpelige med å gi generell informasjon og veiledning i arvespørsmål. De gir imidlertid ikke konkrete råd, og dersom man trenger ytterligere hjelp anbefales det å kontakte en advokat. Når papirene er ferdig behandlet i tingretten vil den som står oppført som ansvarlig for gravferden få tilsendt en skifteattest i posten. Skifteattesten er de etterlattes dokumentasjon på dødsfallet.

Tingretten melder alle dødsfall til folkeregisteret og til NAV når de har mottatt meldingen om dødsfall. 

Dersom et dødsfall skjer på sykehus, helsehus eller annen institusjon, skal institusjonslegen sende en dødsattest direkte til tingretten. Ved dødsfall i hjemmet skal legen som synte avdøde også sende dødsattest direkte til tingretten. Dødsfall i Lillehammer, Gausdal og Øyer kommune meldes til Sør-Gudbrandsdal tingrett på Lillehammer. I Ringsaker skal alle dødsfall meldes til Hedmarken tingrett på Hamar.

Alle dødsfall skal meldes til Tingretten via skjemaet som heter «Melding om dødsfall».

 behandler boet etter avdøde. Tingretten varsler videre folkeregisteret og NAV.