Den som er ansvarlig for gravferden er også forpliktet til å påse at kostnadene ved begravelsen blir betalt. Vanligvis dekkes kostnadene ved en gravferd av avdødes midler. Dersom det er lite midler i boet kan man søke NAV om gravferdsstønad. 

Etter møtet med byrået skal et kostnadsoverslag snarest mulig sendes til den som er ansvarlig for gravferden. Kostnadsoverslaget skal gi en best mulig oversikt over kostnadene som er avtalt så langt, men det tas forbehold om tillegg og endringer. Dersom det skal søkes om stønad fra NAV må avdøde være medlem av folketrygden og det må søkes i løpet av 6 mnd. fra dødsdato. Byrået kan være behjelpelige med dette.

Gravferdsstønad

Gravferdsstønaden er behovsprøvet og gis til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Stønaden fastsettes årlig og er for 2020 inntil kr. 24 734,-. 

Dersom avdøde er over 18 år blir stønaden avregnet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. 

I de tilfeller hvor avdøde er under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad på 

  1. 24 734,- til dekning av utgifter ved gravferden.

Stønad til båretransport

Når samlet avstand fra dødssted til hjemstedets seremonisted/naturlig gravplass eller avstanden til nærmeste begravelsesbyrå er over 20 km, refunderer NAV den delen av transportkostnadene som overstiger kr 2 473,- (pr. 2020).  Byrået kan sørge for refusjonskrav til NAV. Egenandel skal betales også når avdøde er under 18 år.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også spesielle regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Fristen for å søke er senest 6 måneder fra dato for dødsfallet.

Transportrefusjon ved kremasjon

Alle som kremeres i vårt distrikt har krav på transportrefusjon fra NAV i forbindelse med transporten fra seremonistedet til krematoriet. Her betaler pårørende kun egenandelen som per januar 2020 er på kr. 2 473,-. Byrået sørger for refusjonskravet.