Mennesker er forskjellige, og det er måten vi tar avskjed på også. Vi lever ulike liv og har ulike verdier, tro og oppfatninger. Det er mange måter å få til en verdig avskjed på, og det viktigste for oss er at det blir riktig for de etterlatte. Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å få til en seremoni hvor avdødes og de etterlattes ønsker respekteres og ivaretas på best mulig måte innenfor de rammene vi må forholde oss til. En personlig seremoni i Dufseth Seremonirom vil gi oss større handlefrihet i å etterkomme spesielle ønsker enn om seremonien holdes i et kirkelig rom. I tillegg til tradisjonelle gravferdsseremonier i Den Norske Kirke har vi lang erfaring med flere typer seremonier både personlige og humanetiske, samt gravferdsseremonier fra andre religioner.

Den Norske Kirke

Presten som skal forrette under begravelsen/bisettelsen vil ta kontakt med pårørende for å snakke om det som har skjedd og for å forberede begravelsen. Ofte sies noen korte minneord om avdøde og/eller noen ord om dødsfallet i begynnelsen av seremonien. Det kan være en av de pårørende som holder denne talen, men vanligst er det at presten fremsier minneordene på vegne av de pårørende. 

En gravferd i regi av den Den Norske Kirke ledes av en prest og består i hovedsak av følgende:

 • Preludering/orgelmusikk i ca. 15 min før gravferden begynner (dersom familien har bestilt dette)
 • Klokkeringing
 • Soloinnslag (dersom familien har bestilt dette)
 • Salme
 • Innledning
 • Bønn
 • Minneord
 • Opplesning av blomsterhilsener
 • Soloinnslag (dersom familien har bestilt dette)
 • Lesning fra Bibelen
 • Salme
 • Andakt
 • Herrens Bønn
 • Jordpåkastelse
 • Velsignelse
 • Salme
 • Orgelmusikk til utgang

Oppsettet over gjelder ved bisettelse og kisten bæres ut til bårebilen. Dersom det er en begravelse bæres kisten til graven. Da vil jordpåkastelsen og velsignelsen foregå ute ved graven og man synger også én salme til. 

Dersom det ikke er bestilt solist vil organisten spille et musikkstykke istedenfor.

Personlig seremoni

Ved valg av en personlig seremoni står de etterlatte helt fritt til å velge seremoniens innhold, og det er ingen faste elementer som være med. I samarbeid med vår seremonileder Sjur Magnus, skreddersys alle seremonier etter ønsker og innspill fra familien. Ofte ønsker familien å gjenspeile den avdødes personlighet og sette sitt helt spesielle preg på avskjeden. Vi starter prosessen med et blankt ark og to lyttende ører. Det er også mulig å be oss sette opp et forslag til en helt enkel seremoni uten mye personlig innspill. En personlig seremoni kan ikke gjennomføres i kirkerom.

 • Les mer om Dufseth Seremonirom her

Humanistisk Gravferd

En gravferd i regi av Humanetisk Forbund er en seremoni bygget på et humanistisk verdigrunnlag for markering av livets slutt. Seremonien gjenspeiler den avdøde som person. 

En gravferdstaler fra HEF vil bistå de etterlatte med veiledning, valg av programinnhold, regi, minnetale og seremoniledelse. Dersom avdøde er medlem av Human-Etisk Forbund er all bistand gratis. Man trenger ikke å være medlem i HEF for å arrangere en humanistisk gravferd. Vårt byrå har erfaring med humanistiske seremonier i Dufseth Seremonirom og tar gjerne kontakt med HEF på vegne av de etterlatte.

Andre religioner

Vi har lang erfaring med å tilrettelegge for gravferder fra andre religioner. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Multireligiøs gravferd

En multireligiøs gravferd er en seremoni hvor det er tatt hensyn til at ektefeller, eller andre nære familiemedlemmer, har ulik religiøs oppfatning og at det tilrettelegges for det i seremonien. 

Gravferd i stillhet

Når de etterlatte velger en privat seremoni kun for de nærmeste, sier vi at gravferden foregår i stillhet. Det vil si at det kun er avdødes nærmeste familie og eventuelt andre inviterte som er til stede. Dette kan være etter ønske fra avdøde selv, eller fra de etterlatte. 

Det er mange grunner til at noen ønsker at en begravelse skal foregå i stillhet og de etterlatte står selvsagt helt fritt til å velge dette alternativet. Det respekteres fullt og helt, men det er viktig å ha tenkt igjennom et par ting på forhånd. Kan det være andre som har behov for å ta farvel med den avdøde? Det er ikke alltid familien kjenner alle relasjonene avdøde hadde. Noen kan føle seg utestengt og fratatt muligheten til å ta et siste farvel og til å vise den avdøde siste ære og respekt. Å sørge over en som har gått bort er tungt og det kan være godt å dele sorgen og den siste avskjeden med flere, både for familien og andre sørgende som er til stede. Det oppleves ofte godt for de etterlatte å føle at de som kommer i seremonien sørger med de og viser omsorg. Det kan gjøre godt å ta i mot en ekstra klem i en vond og sårbar tid. De som jobber profesjonelt med sorgarbeid anbefaler offentlige seremonier hvor gravferden er åpen for alle. Erfaringer viser at det hjelper de etterlatte til å bearbeide sorgen.

Det er vanlig å formidle dødsfallet til omverdenen via en dødsannonse også når gravferden foregår i stillhet. Mange setter inn annonsen dagen etter at gravferden har funnet sted og skriver at «gravferden har funnet sted i stillhet». Dersom en ønsker å raskt formidle at noen har gått bort og fortsatt vil holde seremonien privat, kan en i dødsannonsen skrive at «gravferden vil foregå i stillhet». Da formidles dødsfallet på et tidlig tidspunkt og man unngår å måtte svare på vanskelige spørsmål i møte med andre som ikke vet at avdøde har gått bort.

Gravferd uten seremoni

En gravferd uten seremoni betyr at avdøde legges i kiste og ofte kjøres direkte til kremasjon. Det er ulike grunner til at noen velger dette f.eks. i forbindelse med at avdøde skal transporteres langt og/eller over landegrenser, når de etterlatte vil vente for å ha en minnestund på et senere tidspunkt (innen 6 mnd. i flg. gravferdsloven), eller fordi avdøde eller de etterlatte ikke ønsker noen form for seremoni i det hele tatt. Man må ikke kremeres selv om man ønsker en gravferd uten seremoni. Dersom man ønsker å begrave avdøde overføres kisten til en gravlund eller kirkegård hvor kisten umiddelbart vil bli senket i jorden.