Gravferdsstønad er en stønad fra NAV. Den er behovsprøvet og gis til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Stønaden fastsettes årlig og er for 2020 inntil kr. 24 734,-. 

Dersom avdøde er over 18 år blir stønaden avregnet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. 

I de tilfeller hvor avdøde er under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad på 

  1. 24 734,- til dekning av utgifter ved gravferden. 

Fristen for å søke er senest 6 måneder fra dato for dødsfallet. Byrået kan hjelpe til med søknaden til NAV.