I Lillehammer kommune er festeavgiften per 2019 på kr. 280,- per år. Festeavgiften varierer fra kommune til kommune. Vi anbefaler å ta kontakt med kirkelig fellesråd i den aktuelle kommunen for oppdaterte satser. Vanligvis faktureres det for 10 år av gangen. Det er Lillehammer kirkelige fellesråd som administrerer dette.