Et alternativ til gravlegging på kirkegård eller gravlund er askespredning. For å kunne spre asken må man søke tillatelse fra fylkesmannen i fylket der asken ønskes spredt. Dette kan man søke om mens man lever, eller de etterlatte kan søke om dette etter et dødsfall har funnet sted. Byrået trenger en kopi av tillatelsen fra fylkesmannen for å kreve urnen utlevert fra krematoriet. Når alt er klart og en dato for askespredning er avtalt kan de etterlatte hente ut urnen etter avtale med byrået. Dette kan skje et par dager før askespredningen skal utføres. Etter askespredningen må den tomme urnen umiddelbart returneres til byrået sammen med vitneerklæring fra 2 personer over 18 år. Det er ikke tillatt å sette opp noen form for gravminne/minnesmerke på stedet hvor asken har blitt spredt.

 • Søknad om askespredning etter min død (link til Virke-skjema)
 • Søknad om askespredning fra etterlatte (link til Virke-skjema)

Det ble åpnet for askespredning i Gravferdsloven av 1996, på bakgrunn av krav fra pårørende i søknader og brev til stortingsrepresentanter, og det faktum at askespredning ble praktisert i mange andre land. Etter endringen i Gravferdsloven 2001 ble det også åpnet for at søknader kunne innvilges før dødsfall og at det ikke lenger var krav til skriftlig fullmakt fra avdøde

Det er en klar tendens at det blir flere askespredninger i Norge. I 1997 var det 70 askespredninger på landsbasis og i 2004 var det mellom 450-500 søknader som var innvilget.

Gravferdsloven § 20 annet ledd:

"Fylkesmannen kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. Tillatelse kan også gis etter vedkommendes død når det godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etterlatte ønsker det. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen. Ved slik gravferd kan det ikke kreves kirkelig medvirkning."

Skriftlig søknad om askespredning sendes til fylkesmannen der asken skal spres. Det kan være lurt å ringe på forhånd og spørre etter saksbehandler. Angi stedet for askespredning og legg ved bevitnelse fra pårørende eller egenerklæring fra avdøde.

Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen:
 • Askespredning skal skje i sømmelige former på egnet sted
 • Asken kan spres i fjorder og havområder som har umiddelbar forbindelse med åpen sjø
 • Asken kan spres i skog og fjell
 • Asken kan ikke spres i nærheten av bebyggelse eller der folk ferdes
 • Askespredning skal foregå på virkedag mellom kl. 10-16 (8-18)
 • Asken kan ikke deles
 • Urnen skal leveres tilbake til krematoriet dersom urnen ikke senkes i havet etter askespredningen. Kan variere fra fylke til fylke.
 • Skriftlig bekreftelse med tid og sted skal undertegnes av 2 myndige personer og sendes til fylkesmannen etter askespredningen. Kan variere fra fylke til fylke.
 • Det er ikke tillatt med gravminne eller navn på gravminne på kirkegården • Det kan ikke kreves kirkelig medvirkning
 • Ved forhåndssøknad vil noen fylkesmenn stille krav om ny godkjennelse av stedet. Saksbehandlingen hos fylkesmannen tar normalt fra 2 til 4 uker.
Last ned skjema for søknad om askespredning